Visitor:

�MRAV 2011�
NAJAKTIVNIJA ARHEOLO�KA LOKACIJA NA SVIJETU

Koja je najaktivnija arheolo�ka lokacija na svijetu?

Vi�e od 500 volontera i 45 arheologa iz 30 zemalja sa �est kontinenata radili su zajedno na jugu Evrope od juna do po?etka oktobra 2010. Premijer ih je posjetio nekoliko puta, ministri, ambasadori, umjetnici, duhovne vo?e i desetine hiljada turista, tako?er.

Volonterima je data �ansa da budu u?esnici u uzbudljivom, novom projektu i da u stvarnosti otkrivaju arheolo�ke artifakte koji ?e zauvijek promjeniti dosada�nje shvatanje svjetske historije. Od svih zemalja, ovo se de�avalo u maloj Bosni i Hercegovini.

Umjesto pri?a o ratu, nasilju, korupciji i nemogu?nosti politi?kih dogovora, stotine volontera su iskusili prelijepu zemlju, gostoprimstvo doma?ina i nedirnute prahistorijske arheolo�ke lokacije. Oni su postali dio projekta istra�ivanja Bosanske doline piramida koji je jedinstvena kombinacija nauke, kulture i arheolo�kog turizma.

Neprofitna fondacija �Arheolo�ki park: Bosanska piramida Sunca� je, u saradnji s Opcinom Visoko, omogu?ila besplatan smje�taj i ishranu volonterima u viso?kom motelu �Piramida sunca�. Zauzvrat, oni su postali ambasadori dobre volje kada su se vratili u Budimpe�tu, Miami, Kairo, Amsterdam, Leeds, Milano, Zagreb, Novi Sad, Kuala Lumpur, Daku, Sidnej i druge gradove.Italijanski arheolozi s volonterima otkrivaju betonske blokove na Bosanskoj piramidi Sunca http://www.youtube.com/watch?v=cmEB5Cfz_pI


Volonteri su radili na gradnji stepenica koje vode ka arheolo�kim lokacijama


Posebno je bio uzbudljiv rad u podzemnom labirintu �Ravne� odakle su ?istili nanose �ljunka


Tri podzemne prostorije i prvo podzemno jezero su otkriveni zahvaljuju?i volonterima u ljeto 2010. http://www.piramidasunca.ba/en/index.php/VIDEO-CLIPS-FROM-THE-UNDERGROUND-LABYRINTH-RAVNE.html


Arheolozi iz Italije, �panije, Hrvatske, Malezije i Ma?arske su nadgledali i usmjeravali rad volontera koji su otkrivali i ?istili poplo?ane terase na Bosanskoj piramidi Mjeseca


�ansa da koriste ?etkice je data i najmla?im u pratnji roditelja


Vode?i arheolog dr. Sara Acconci iz Italije dogovara plan akcije s voditeljem projekta dr. Semirom Osmanagi?em www.semirosmanagic.com
Zaintersirani za volontiranje na projektu u ljeto 2011. se mogu prijaviti ispunjavanjem prijave sa web stranice: www.piramidasunca.ba  koju �alju na e-mail adresu: mrav@piramidasunca.ba . Za one koji ne znaju kako i gdje iskoristiti dio godi�njeg odmora, evo jedinstvene �anse J

P.S. Za desetak dana, od objavljivanja javnog poziva za Me?unarodnu radnu akciju volontera �MRAV Bosanske piramide 2011�, prijavili su se zainteresirani iz 21 zemlje svijeta! Bosna i Hercegovina ?e u budu?nosti biti poznata po bosanskim piramidama, arheolo�kom turizmu i dru�enju volontera iz ?itavog svijeta.

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com