Visitor:

printer friendly, larger print version

2009. u znaku Rehabilitacionog NOA Centra za �ivotinje

http://www.drustvonoa.org/akcija%20113.html

Spa�avanje medvjeda koji je �rtve krivolova .

http://www.drustvonoa.org/akcija%20111.html

Crvenkapica i ne�to vi�e

http://www.drustvonoa.org/akcija%20104.html

Zima zima e pa �ta je ....

http://www.drustvonoa.org/akcija%2099.html

Prijateljima NOA

http://www.drustvonoa.org/akcija%2098.html

 


Dru�tva za za�titu �ivotinja bez obzira na svoj lo� polo�aj neće odustati od svojih humanih zahjeva u pogledu za�tite �ivotinja jer imaju etički osnov za razliku od institucionalne za�tite �ivotinja koja ima profitno komercijalni osnov za�tite �ivotinja i njihove dobrobiti. Ova dva pristupa za�tite �ivotinja pomalo podsjećaju na borbu Davida i Goliata sa poznatim ishodom.

Instucionalni pristup za�tite dozvoljava oblike usmrćivanja, mučenja, sakaćenja, zanemarivanja �ivotinja u cilju zarade. Za�titi �ivotinja prilazi se iz potrebe za�tite potro�ača i tr�i�ta, �ivotinja je samo objekt i roba bez emocija i potreba koja imaju �iva bića. �ivotinjama se uskraćuje svako pravo na �ivot i emocije. Rastuće potrebe tr�i�ta za mesom �ivotinje pretvara u deponije hormona i sredstava ubrzanog rasta �to negatino utiče na konačne korisnike mesnih proizvoda. Tako da je sve veći broj dana�njih bolesti upravo u direktnoj vezi sa mesnim načinom ishrane. Tako da svi ti silni ubrzani masakri nad �ivotinjama poni�tavaju svaku čovjekovu �elju i pomisao na jedenje mesa koje vi�e i nije meso.Upravo s toga sve vi�e je ljudi koji preferiraju bezmesnu hranu iz etičkih, zdravstvenih i mentalno higijenskih razloga. Nije slučajno rečeno:"Kada bi klaonice imale prozirne zidove svi bi bili vegetarijanci".

Nove odredbe zakona svakako da idu u prilog registriranih klaoničara jer će im u buduće biti date ovlasti da oni budu ti koji će jedini imati monopol nad klanjem �ivotinja u BiH. Samim tim je za očekivati da njihov rad mora biti pod puno većom i stro�om kontrolom nego do sada, kao i način postupanja sa bićima "predodređenima" za masovno uni�tenje radi mesnog načina ishrane koji je svakim danom sve upitniji u pogledu samoga zdravlja stanovni�tva.

Dokument: Dobrobit �ivotinja BiH (institucionalni pristup za�titi �ivotinja)

http://www.drustvonoa.org/akcija%20108.html


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com