Visitor:

Animal Protection > Worldwide Actions > Herzegovina

http://www.drustvonoa.org/akcija%20254.html

http://www.drustvonoa.org/Galerija%20Uskoplje.html

Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole (saglasnost) - Obrazlo�enje br.2 16.10.2009. ENGLISH VERSION

Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i �umarstva

Kabinet Ministra

N/r gosp. mr.sc. Damir Ljubić, ministar

Po�tovani gospodine Ministre,

Od Fondacije za za�titu �ivotinja Gđe Brigite Bardot i na�eg partnera u projektu NOA-France proslijeđen nam je e-mail-om Va� odgovor na molbu gđe Bardot.Zamoljeni smo da ga protumačimo.Obratili smo Vam se sa Zahtjevom za izdavanje suglasnosti za izvoz 2 medvjedića iz Gornjeg Vakufa (F BiH) u cilju njihovog humanog i adekvatnog smje�tanja u Centar za medvjede u Njemačkoj. Sudeći po Va�em odgovoru gđi.Bardot ,a prije bilo kakvog tumačenja Va�eg odgovora, nalazimo za potrebno da jo� jednom obrazlo�imo na� zahtjev.

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com