Visitor:

printer friendly, larger print version

Pjesma AKO od Radjarda Kiplinka napisana 1895. godine, koja pokrece na razmisljanje i djelovanje... nadam se:)

U izvedbi Dragana Stojnica http://www.blinkx.com/video/ako-radjard-kipling-dragan-stojnic/OZ-7J9nXVhiNXol-AjVylA

Ako mo�e�

da sačuva� prisebnu glavu,

kada svi oko tebe gube svoju, i okrivljuju te za to,

Ako mo�e� da veruje� sebi,

kada svi u tebe sumnjaju i sam pridodaje� njihovim sumnjama,

Ako mo�e� da čeka� - a da ti ne dosadi čekanje,

ili ako si prevaren - da sam ne vara�,

ili ako si omrznut - da sam ne mrzi�,

a da pritom ne izgleda� predobar ili premudar,

Ako mo�e� da sanjari�

a da snovi ne ovladaju tobom,

Ako mo�e� da ma�ta�, a da ti ma�tanje ne bude cilj,

Ako mo�e� da se suoči� sa uspehom i neuspehom

i smatra� te dve varke kao da su potpuno iste,

Ako mo�e� da podnese� da istinu koju si rekao

izvrnu nitkovi kako bi od nje napravili zamku za budale,

ili da posmatra� propast onoga čemu si posvetio sav �ivot,

i da pogrbljen, sa dotrajalim alatom opet novo stvara�,

ako mo�e� da prisili� svoje srce, nerve i tetive,

da te slu�e dugo, iako si ih nemilice tro�io,

i da izdr�i� kada nema ni�ega vi�e u tebi sem volje koja ti dovikuje- ISTRAJ

Ako mo�e� da razgovara� sa ni�ima od sebe

i ne istakne� svoju superiornost,

ili da u dru�tvu sa vi�ima od sebe sačuva� svoje dostojanstvo,

Ako ni prijatelj, ni neprijatelj ne mogu da te uvrede,

Ako te svi cene, ali ne previ�e,

Ako mo�e� da ispuni� jedan minut sadr�ajem koji traje �ezdeset sekundi,

tvoja je zemlja i sve �to je na njoj,

i iznad svega

biće� ČOVEK, SINE MOJ.


Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com