Visitor:

Animal Protection > Worldwide Actions > Herzegovina

Vlasnici pit bula "trenirali" na psu lutalici

Petak, 09 Listopad 2009 15:51 Novine-Online

 

 

Stanare Omladinske ulice probudili su krici psa kojeg je napao pit bul, kojeg su vlasnici nahu�kali na jadnu �ivotinju.


Borbe pasa se ugovaraju posredstvom časopisa?

Kome biste Vi prijavili ako vidite da vlasnici svoje krvoločne pse pu�taju na na lutalicu? Policiji? Veterinarima? Stanarka sarajevskog naselja Vogo�ća nedavno jebilaupri-lici da prisustvuje takvoj sceni i odmah je, logično, pozvala policiju i veterinare. Oni prvi su do�li prekasno i odmah oti�li, a one druge uop�te nije bilo briga.


Krici umirućeg psa
Prema riječima na�e sago-vornice, 16. septembra sat iza ponoči probudili su je lave� i rezanje ispred zgrada Na parkingu ispred prodavnice MIMS-a u Omladinskoj ulici ugledala je tri mladića i dva psa U 1.10 sati je pozvala policiju u Vogo�ći rekla �ta se de�ava.
"Izasla sam potom na balkon, jer krikovi psa bili sve grozniji i vidjela da je jedan mladić svog pit bula hu�ka na psa lutalicu. Pit bul je bukvalno zubima klao lutalicu. Krikovi koji dopiru �to od psa lutalice i od pit bula su jezivi. Potom jedan od mladića reče: "Zaklao ga je, mrtav je, razdvoji ih." Pas lutalica pu�ta umiruće krike, ali krvoločna zvijer ga ne pu�ta iz čeljusti, jedan od mladića iz parka donosi granu i gura je u usta pit bula da bi mu razdvojio vilicu i da bi izvadio umirućeg psa", sjeća se na�a sagovornica, koja iz straha nije �eljela da joj se spominje ime.
Mladići su ostavili psa lutalicu u lokvi krvi. Dok su bolni krici ranjenog psa parali noć, jedan od mladića uzeo je pit bula za ogrlicu i odveo je u pravcu d�amije, dok su ostali sjeli u bijeli golf 2 (prednja lijeva vrata su tamnije boje) i bijeli fiat punto.
"Pogledam mi sat i vidim da je pro�lo trideset minuta od mog poziva policijskoj upravi. Bila sam �okirana, upla�ena, potresena" sjeća se na�a sagovornica.
Ponovo je pozvala policiju i tek tad shvatila da je od prvog poziva pro�lo pola sata. Iz PU Vogo�ća rekli su joj da imaju samo jednu patrolu za cijelu Vogo�ću i da ne zna kad će stići.
"�okiralo me jer je izostala reakcij a onih koji su j edini mogli dareagujuu ovom slučaju. Popila sam tabletu za smirenje i počela komentari sati sa događaj sa ostalim očevicima.
Jo� sam bila na balkonu i�čekujući dolazakpolicije, sa mislima gdje se udalio mladić sa krvoločnom zvijeri. U155 pojavila se policijska patrola i zaustavila pored čuvara parkinga jedan od policajaca otvorio je prozor i upitao čuvara
"Ima' 1 tih kerova?"
Čuvar mu je rukom pokazao na mjesto gdje je pas le�ao u lokvi krvi i ispu�tao umiruće krikove. A policajac mu je postavio sljedeće pitanje:
*Ima'l lica?"
Čuvar mu je odgovorio da su oti�li. Potom policajac zatvara prozor vozila i oni odlaze, ne osvrćući se na jezivi prizor na parkingu i krike koje umirući pas ispu�ta niti ih je uop�te interesovalo �ta se desilo", ka�e na�a sagovornica, dodajući da policija nije saslu�ala nikog od očevidaca događaja.
Ujutro su radnici iz prodavnice uklonili tijelo psa, koji je jo� bio �ivi saprali krv sa asfalta Na�a sagovornica je oti�la u veterinarsku stanicu u Vogo�ći, misleći da će oni pomoći ranjenom psu.
"Tamo sam zatekla tri radnika koje sam zamolila da preduzmu ne�to. Oni su mi
rekli da ne mogu ni�ta bez odobrenju Sefa. Kada sam sin pila u kontakt sa �efom i počela da mu pričam o čemu se radi, rekao mi j e da skratim priču jer on nema vremena Zatra�ila sam da neko dode i pomogne psu. Odgovorio mi je da mu ne pada na pamet da hoda po Vogo�ći i tra�i ranjene pse, da nije zboHtoga izučio fakultet, a meni je predlo�io da ako sam toliko besposlena, da sama
odem po psa i Iran sportu je m ga do veterinarske stanice" priča ova stanarka Vogo�će.
Ona je potom uputila �albe Unutra�njoj kontroli MUP-a i Veterinarskoj inspekciji, gdje je i saznala da je pričala sa Ragi-bom �utim, upravnikom veterinarske stanice Vogo�ća.
-Ne ide to tako"
�eleći da razgovaramo sa obje strane, kontaktirali smo sa MUP-om i Ragibom �utom. U policiji su naglasili da će provjeriti da li je Unutra�nja kontrola primila �albu na rad vogo�ćanske policije. S druge strane, upravnik veterinarske stanice Vogo�ća nije uop�te bio raspolo�en za telefonski razgovor sa novinarima.
"Vi mene to ispitujete kao isljednik? Ne ide to tako sa ovim upravnikom veretinar-ske stanice Ragibom �utom" rekao je �uta
Policajci su jo� u Omladinskoj ulici trebali pozvati tu�ioca ukoliko su utvrdili da se radi o krivičnom djelu. Prema Zakonu o za�titi napu�tenih i izgubljenih �ivotinja ranjenom psu su veterinari trebali pru�iti zdravstvenu pomoć, a ako mu nisu mogli pomoći, eutanazirati ga.
Međutim, kao �to rekosmo, radilo se tek o "običnoj lutalici"
D.P.
Refet Had�ić, predsjednik Kinolo�kog dru�tva FBiH, poja�njava da je svaka borba pasa krivično djelo. Dodaje da psimanakon borbi pomoć pru�aju veterinari, a da to rijetko prijavljuju policiji, �to je, također, krivično djelo.
Velimir Ivanićević, aktivista Udru�enja građana za sprečavanje okrutnosti nad �ivotinjama SOS, poja�njava da se borbe pasa ugovaraju posredstvom polulegalnog časopisa Srčanost.

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com