Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

EarthFirst! Interview /2003 April

EF! (EARTH FIRST!) ROD CORONADO RÖPORTAJI

EF! (EARTH FIRST!) NİSAN 2003

ROD CORONADO R�PORTAJI

Bir �ocuğun hayatında d�nyada adaletsizliğin de varolduğunu �ğrendiği bir an vardır. Siz �ocukluğunuzu nasıl tanımlarsınız, ve d�nyada adaletsizlik olduğunu ilk ne zaman farkettiniz?

Ben sevgi dolu bir iş�i ailesinde b�y�d�m , annemin sevgisi ve g�c� bize �ğrettiği şeylerden belli olabiliyordu. Benim �ocukluğum, ben 12 yaşındayken TV’da izlediğim bir belgeselle değişti: belgeselde bir Kanada gemisi vardı ve fokların katledilişi g�steriliyordu. D�nyada b�ylesine bir barbarlık olabileceğini d�ş�nemezdim bile o zamanlar.

Sizin bir fark yaratabileceğinizi ne zaman fark ettiniz?

Aynı filmde Paul Watson’ı g�rd�m, bu adam fiziksel olarak katliam olayına karşı duruyordu, işte o an benim de aynı şeyi yapmak istediğimi farkettim. Son derece mantıklı, değil mi? D�nyanın savunulması adına yapılan doğrudan eylemin ne olduğunu işte o an anladım. Bu meseleyi aslında Beni Kalbime G�m�n kitabında (Dee Brown) okumuştum. Annem bana bu �yk�y� anlatmıştı, bizim de Yaqui olduğumuzu s�ylemişti, aslında o zaman annemin ne kastettiğini anlamamıştım.

�alışmanızın g��l� ruhsal bir pratiğe dayandığı belli oluyor. Radikal �evre hareketindeki bir �ok kişinin

buna “aşk” demesi sizce neden?

Bence �evre hareketinin ruhsal bir y�n�n�n bulunmadığını ileri s�rmek, bunu reddetmek �ok Avrupa temelli bir perspektif. John Muir ve Aldo Leopold gibi kişilerden alıntı yapılmasından artık yorulmamın ana sebeplerinden birisi bu. Bu adamların hi� birisi yerlilerin halihazırda bilmediği hi�bir şey s�ylememiştir.

Gerid�n�p de yaşlılarımızla zaman ge�irmeye başladım; doğrudan eylem, derin ekoloji, radikal �evrecilik- artık ne derseniz deyin- bunların hepsi s�zel olarak kuşaktan kuşağa aktarılan kutsal bir bilginin bir par�asıydı, yoksa felsefi ya da ideolojik bir kavram değillerdi.

Benim i�in ruhsallık sadece hayatı s�rd�rmekle alakalı bir şey değil, benim i�in daha �ok hayat boyu kullanabileceğim bir �eşit yol haritası. EF!’teki �oğumuzun daha �nce yaşadığını ve savaştığına inanıyorum. Kim olduğunuz ve ne olduğunuzu D�nya’yla alakalı olduğu zaman ger�ek g�c�n�z�n D�nya’dan geleceğini �ğrenirsiniz. Geronimo ve diğer savaş�ıların bildiği buydu işte. Ancak d�şmanımızın g�c�nden �ok kendi g�c�m�ze inandığımızda D�nya’nın biz savaş�ılara vereceği g�c� yeniden keşfedeceğiz. Bu g�� korkudan değil, doğanın ritimleriyle uyumlu bir şekilde yaşama derslerini dinleyip �ğrenmekten kaynaklanıyor. Benim i�in bu , daha iyi bir insan ve daha iyi bir savaş�ı olmakla alakalı bir şey. Ben g�c�m�n zengin, imtiyazlı beyaz adamların kontrol ettiği bir sistemden gelmeyeceğini biliyorum. Benim g�c�m uğruna m�cadele ettiğim şeylerden geliyor.

Bazı insanlar ekonomik sabotajı kendi etik anlayışlarına zıt bir şey olarak g�r�yor. Bu iki farklı bakış a�ısı sizin i�in ne anlama geliyor?

D�nyayı savunma adına yaptığımız m�cadelede bu ikisinin birbirinden farklı olduğunu hayal edemiyorum bile. D�nyayı savunmaktan ve onunla ve onun –insan olsun olmasın-halklarıyla uyum i�erisinde yaşamaktan bahsederken bizler aslında y�zyıllardır s�ren bir ruhsal direnişten s�z ediyoruz demektir. Bu kıtadan bahsedelim, her ne kadar bu konua d�nyanın geri kalanı i�in de ge�erli olsa da. �ağdaş �evrecilikten ve hayvan haklarından �nce bizim bug�n uğruna savaştığımız şeyler i�in m�cadele eden direniş hareketleri mevcuttu. İnsanlar bizim EF!’te inandığımızı s�ylediğimiz şeylere inandıkları i�in �ld�r�l�yorlardı.

Bir yerli olarak, EF!’nin yaptığı gibi savaşmanın aslından �ok eski, kutsal ve onurlu bir savaş olduğunu yeniden �ğrenmem gerekti. D�şmanlarımızın hakkında hi� bir şey bilmediği bilgi ve g�c�n avantajını kullandığımızda etkimizin en �st seviyeye �ıkacağını da �ğrendim. Bu t�r bir şeye y�zyıllardır g�l�p durdular ve bunu anlamadıkları i�in memnunum. Asla anlamayacaklar biliyorum, ama ben D�nya’nın ruhlarını g�rd�m. Onlara dua ediyorum ve D�nya’nın d�şmanlarına karşı saldırılarımız yapmam i�in bana yardım etmelerini sağladım. Dışarda ka�arken beni koruyan ve tehlikelerden haberdar edenler de onlardı.

EF!’te �evresel ve sosyal adalet meselelerinin ortak bir k�kten �ıkması ve insanlarla alakalı meselelerin �nemli olmayıp ayrı tutulması konusunda uzun zamandır s�ren bir tartışma var. EF!’teki bu durumu ne zaman farkettiniz ve sorunla nasıl başa �ıktınız?

Y�z yıl �nce kendi atalarım AmeriKKKan tarım operasyonlarını Tucson’ın birka� saat g�neyinde yerle bir ediyorlardı, o zamanlar k�reselleşme karşıtları hareketi de yoktu ortada. Kızılderili savaş�ılarınki k�reselleşmeye karşı ilk hareketti, Avrupa h�k�metlerinin emperyalist ve sosyal politikalarına, �evreye ve bizim hayatlarımıza olan olumsuz etkilerine karşı savaşıyorlardı, bu ikisini birbirinden ayırmak m�mk�n değildi.

EF!’le ilk temasımda bir�ok imtiyazlı, orta sınıf EF! �yesi g�rd�m, bu insanların yaşadıkları ortam “yaban” olmadık�a �evreyi umursadığı filan yoktu. Bununla başa �ıkışım da EF!’in ne olduğunu yansıttığını d�ş�nd�ğ�m eylemlere girişmek şeklinde oldu. 88 Round River Toplantısında anarşist bayrağımızı g�rmek bazılarını fena kızdırdı ama biz gen�tik işte, aynen bug�n başka kişilerin de �yle olduğu gibi. Yaşlılar sevsin sevmesin EF! ve radikal �evreciliğin bir �ok değişik bi�imi vardır. Bence bu benim i�in sorun olmadı, ��nk� ben en �ok kendilerini temsil ettiklerimize karşı sorumlu olduğumuza inanıyorum.

EF! Dergisi’nin Tucson’a taşınmasını �neren bir �alışmanın bir par�asıydınız ta ki federaller bu katılımınızın şartlı tahliyenizi ihlal ettiğini size s�yleyene dek. EF! hareketi i�inde �eşitlilik yaratmaya �alışmak dergiyi G�neybatı’ya getirmenin ana sebeplerinden biriydi Earth First!’e bağlı olarak hareketi geliştirmek �zerine d�ş�nceleriniz nelerdir?

Earth First! �ncelikle konforlu b�lgeden ayrılmak zorunda, eğer ger�ekten istediğimiz şey gerilla direnişini s�rd�rmek ve s�r�p giden baskıları atlatabilmek istiyorsak. Savaşmaya hazır olup da hayatın başka yerlerinden gelen nice insan var. �niversitelerden, eylemci �evrelerinden uzakta olan bu insanlara ulaşmaya ihtiyacımız var. İhtiya�ları olduğunda insanlara girmeli, onları tanımalı ve onların da bizi tanımasına izin vermeliyiz. Arizona’daki Apa�ilerle b�yle koalisyon kurduk, olar da Graham dağı teleskop projesine karşı m�cadele ediyorlar. AmeriKKKa’da ���nc� D�nya �evre feleketlerinden o kadar �ok var ki. �evre hareketlerinin �n cephelerinde nasıl iş yapmamız gerektiğini �ğrenmemiz lazım, yoksa g�sterilerle ve konferanslarla bir şey olacağı yok.

Derginin bu amaca hizmet ederken daha etkili olması i�in ne yapmak gerek sizce?

Dergiyi d�ş�n�nce Nazi işgaline karşı organize olmaya devam eden Fransız sosyalist gazetelerini d�ş�n�yorum. Naziler onları kapadı ama onlar mod değiştirip Fransız Direnişi oldular. Giderek b�y�yen k�resel, gerilla ve eko savunma hareketinin yegan sesi olmaya devam etmemiz gerek. Ama ayrıca insanları eyleme katılıncaya dek de zorlamamız gerekiyor. D�nyayı savunma hareketi yaşamaya devam edecek; EarthFirst! ‘�n yaptıkları kelimelerimizin eylemle desteklemeye istekli olup olmadığımıza bağlı. Yoksa bizler de �ylesine bir �evreci grubuz.

ALF ve ELF medya tarafından ter�rist olarak g�steriliyor. Sizce ekonomik sabotaj şu anki politik ortamda hala ge�erli bir şey midir?

Doğrudan eylem g�n�m�z�n politik ortamında eskisinden daha �nemli. Artık ger�ek�i olalım. Eğer ger�ekten ciddi bir direnişin par�ası olduğumuza inanıyorsak o zaman etkili olmamızın sadece d�nyayı yıkan end�strilere verilen zararda değil, h�k�metin giderek ağırlaşan saldırılarında da g�r�lmesini beklememiz lazım. ELF ve ALF eylemlerini yapmak giderek daha tehlikeli olduk�a bu eylemleri yapmak işte o kadar �nemli oluyor. Baskı insanları direnişi etkinliklerine katılmamaları i�in tehdit eder. Evrim ge�irmeye devam etmemiz ve zeki olmamız gerektiği anlamına gelir bu tabii, tıpkı tilki gibi.

Kuzey Amerika’daki direniş tarihine bakalım. Y�z yıl �nce ABD ve Meksika h�k�metleri halkım i�in “kana susamış vahşiler” diyordu. Şimdi bize “ekoter�ristler” diyorlar. Eğer Hz. İsa bug�n hayatta olsaydı, peygamber olarak hayatta olsaydı, ona da ter�rist derlerdi emin olun. Doğrudan eyleme katılanlara verilen cezalar �ok y�ksektir ��nk� bu devletin hakiki manada korkutuğu bir taktiktir. Doğrudan eylem, �ok gerekli bir zamanda hi� de pop�ler olmayan bir duruş sergilemektir.

ALF veya ELF asla g�n�m�z�n kahramanları olarak kabul edilmeyecekler. Onların rolleri y�z yıl i�erisinde h�k�metlerimizin ekolojik dar g�r�şl�l�kleri idrak edildiğinde daha iyi anlaşılacak. Bazı insanlar 11 Eyl�l sonrası bir d�nyada artık doğrudan eyleme eskisi kadar yer olmadığını s�yl�yor. T�ketici �zg�rl�ğ� orospularının bizi inandırmak istedikleri bu ama. Kendi g�ndemimizi değiştirmeyi �mit ederek 11 Eyl�l’� s�m�r�yorlar.

Kişisel olarak, Pacific Lumber’ı veya Horse Butte Capture Facility’yi neden kimsenin �nceden yakıp yıkmadığını bilmiyorum. Bu şirketlerin bizleri ve yegane evimiz olan D�nyayı �ld�rd�ğ�n� anlamadan �nce daha ka� bufalonun katledilmesi, ka� balığın yok olması lazım? Politik ortamın ne olduğunun bir �nemi yok, kurbanları acı �ekmek, yıkımı sona erdirmek i�in doğrudan eyleme girişmek i�in asla iyi bir zaman olamaz.

Ne yazık ki daha �ok kişi enseleniyor. Bu kişileri kendilerini daha emniyette tutmaları i�in �nerileriniz olabilir mi?

Daha �ok kişi enselendiğine g�re daha fazla insan artık eylemlere katılıyor demektir. ELF ve ALF savaş�ılarına s�ylenecek s�zler şunlar olabilir: eski arkadaşlarınızdan uzak durun, politik ortamlardan uzak durun; telefon veya bilgisayar kullanmayın; teknolojik şeylere g�venmeyin; herşeyi basitleştirin; kendi aracınızı kullanmayın, başka eylemcilerin ara�larını kullanmayın; fiziksel egzersizler yapın (bir polis tarafından ezilmenin size yaşatacağı utancı d�ş�n�n); eli sıkı olmayın, �zg�rl�ğ�n�z g�venliğinizi artırmak i�in harcayacağınız paraya değer. Size rehber olması i�in D�nyanın g��lerine dua edin-Pumanın gizliliğine, baykuşun gece g�r�ş�ne, şimşek gibi, d�şmanlarınıza ansızın saldırıp g�venli şekilde eve d�nebilmek i�in dua edin. Hepinizi seviyorum, yaptıklarınızın fark yaratması i�in dua ediyorum.

Maksimum yıkım!

Minimum zarar değil.

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com