Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey

07 Aralık 2008 Pazar

GreenMuze

Hayvan hakları eylemcileri i�in işlerin nasıl y�r�t�lmesi gerektiğine dair tartışmalar ve biraz da g�r�ş farklılıkları olagelmiştir. Bazı eylemciler hayvan deneyleri y�r�ten şirketlere ciddi mektuplar yazılması gerektiğine inanırken diğerleri et yemekten ya da hayvan �r�nleri t�ketmekten vazge�mişlerdir; bazı eylemciler de en azından h�k�metlerin yasaları değiştirmesi gerektiğine inanmıştır.

Hayvan hakları hareketi i�erisinde hayvanları acı �ekmekten �kurtarmak� gerektiğine inanan başka bir grup daha bulunuyor. Bazıları tarafından kahraman olarak kabul edilirken diğerlerinin de ter�rist diye etiketlendirdiği ALF, hayvanların zul�mden kurtarılması i�in d�nya �apında bir felsefe geliştirmiş durumda. ALF�in iki hedefi bulunuyor: m�mk�n olduğu kadar �ok hayvan kurtar ve hayvanlara zarar veren kurumlara m�mk�n olan en b�y�k ekonomik zararı ver.

Aşağıdaki r�portaj Dr. Jerry Vlasak ile yapıldı. Vlasak, Kuzey Amerikan ALF Basın B�rosu S�zc�s� olarak konuştu bizimle

 

 

ALF neden var?

ALF hayvan s�m�r�s�nden �ıkar sağlayan end�strileri zora sokmak, finansal olarak zarara uğratmak ve sonunda da varlıklarına son vermek i�in var. İnsanlar tarafından s�m�r�len, tutsak edilen, işkence edilip �ld�r�len hayvanlar adına ana akım denemelerin başarısız olması �zerine doğmuştur ALF.

ALF�te bir lider var mı yoksa hepsi de bağımsızca hareket eden � h�cre�ler mi bulunuyor?

ALF bağımsızca hareket eden merkezi bir emir komuta zinciri bulunmayan h�crelerden oluşuyor. Hi�bir h�crede hi�bir kimse başka bir h�credeki bir kişinin adını ya da kimliğini bilmez. Bu emir komuta zincirinin eksikliği polisin de harekete ger�ek manada zarar vermesini engelliyor; ��nk� bir h�creye sızabilseler de �� d�rt insandan fazlasını tutuklayabilme olasılıkları epey d�ş�k. Bu ayrıca grupların hangi hedeflerin �nemli olduğu ve hangi taktiklerin daha etkili olacağını y�n�nde karar vermelerini de yardımcı oluyor.

Birisinin ALF �yesi olduğunu anlamanın yolu nedir?

Basın Ofisinde en �ok karşılaştığımız sorulardan birisi bu. ALF�i bir kurumdan �ok insanların beraber �alıştığı bir �inan� ve taktik sancağı� olarak d�ş�nmek daha doğru olabilir. Hayvanları s�m�r�den kurtarmak i�in eylemde bulunan, hayvanlara ve insanlara zarar vermemek i�in gerekli b�t�n �nlemleri alan herkes ALF eylemi olarak �ne s�rebilir o eylemi.

ALF�in yaptığı �alışmanın ana odak noktası nedir?

ALF eylemleri arkasında iki ana hedef var. İlki m�mk�n olan en �ok sayıda hayvanı k�rk �iftliklerinden, dirikesim laboratuarlarından ve diğer s�m�r� alanlarından kurtarmaktır. İkincisi, insanlara ve end�strilere m�mk�n olan en b�y�k oranda ekonomik zarar vermektir.

ALF �yeleri her yıl ka� adet eylem yapıyor?

Kuzey ve G�ney Amerika�da, her yıl y�zlerce eylem yapılıyor, bu y�zden k�resel olarak herhalde binlerce eylem yapıldığını �ne s�rebiliriz. �zellikle de resmi bir a�ıklama yapılmayan nice eylemi de g�z �n�ne alırsak.

ALF�te ka� �ye olduğunu bilmeye y�nelik tahminler var mı?

D�nya �apında ka� tane ALF �yesi olduğunu bilen bir kişiye bile ulaşmak zor.

�yleyse ALF�in global bir hareket olduğu s�ylenebilir mi?

Kesinlikle. �ıkarları i�in hayvanları s�m�rmeye niyetli insanlar olduğu s�rece,onları durdurmak i�in Alf de varolacak. İngiltere ve ABD en etkili h�crelerin olduğu �lkeler, ama bir d�zineden fazla �lkede m�cadele eden gruplar var.

Şu andaki �evresel krizi d�ş�n�nce hayvanlara yaklaşımımızı nasıl g�r�yorsunuz?

Akla gelen iki kesin bağlantı mevcut. İlki BM raporunun fabrika �ift�iliğinin b�t�n arabalardan, kamyonlardan, ve motorsikletlerden daha fazla sera gazı saldığını a�ıklaması oldu. Bu y�zden k�resel ısınmayı durdurmaya niyetli herkesin vegan olarak yaşamayı d�ş�nmeye başlaması lazım.

İkinci olarak, hayvanlar ve �evre aynı şeyden, parasal kazanca y�nelik bu dar g�r�şl� �abadan zarar g�r�yor. Hemen para sahibi olmak i�in b�t�n gezegen bir kırılma noktasına doğru itiliyor. Bu kafa yapısı ormanları, okyanusları, ve hayvanları �yenilenebilir� kaynaklar olarak g�r�yor sadece. Ve elbette, bizler gezegeni yok ederken bir yandan da diğer hayvan t�rlerinin yaşam alanlarını da yok ediyoruz.

Hayvanlara b�yle kaba birşekilde davranmaya devam ederken gezegeni iyileştirmek m�mk�n m�?

Kesinlikle hayır. �evreye ve hayvanlara olan tavrımızı değiştirmeksizin bir ��z�m bulmak imkansız.

11 Eyl�lden sonra ALF �yelerinin tanımlanma bi�imlerinde bir değişiklik yaşandı mı?

�ncesine kıyasla artık alınan hapis cezaları daha uzun s�reli, ama ter�rizm terimi en başından beri aynen devam ediyor. Asıl farklılık ise yer altında �alışmayıp da g�ny�z�nde yasalara uyarak �alışan kişilerin de artık aynı şekilde hedef haline gelmesi.

Hayvanlar i�in yasa dışıeylerden bulunan insanlar yaptıklarının yasa dışı olduğunu ve eğer yakalanırlarsa hapse gideceklerini �ok iyi biliyorlar. �Ekoter�rizm� ve �hayvan ter�rizmi girişimi� mevzuatları son yıllarda yasal ve halka a�ık protestoları, insanların anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye y�nelik bir �aba ama gizli gruplar ve eylemler �zerinde pek bir etkisi olmadı.

Neden ALF ile ilgili b�yle birbiriyle �elişen g�r�şler var?

Galiba bu � kahraman/ter�rist� tartışmasının iki sebebi olsa gerek. Birincisi şu: medya tarafındann ekoter�rist ve hayvan hakları manyakları şeklinde propagandaya uğrayan halk. Basın ofisinin ana ama�larından birisi bu yanlış bilgiye karşı m�cadele ederek insanların hayvanlar i�in neden yasa dışı eylemlere giriştiğini akılcı birşekilde a�ıklamaktadır. Halk bu meselelerle ilgili ger�eği bilmiyor, bunun sebebi bizim bu konuda �aba g�stermememiz değil, tam tersine bizler m�lti milyar dolarlık reklam kampanyalarına ve medya yaklaşımlarna karşı savaşıyoruz, sebep bu. Ger�ek �yle ya da b�yle muhakkak �atlaklar arasından sızıp ortaya �ıar, ve bizler de bir g�n herkesin bizden yana olacağına inanıyoruz yeter ki olayları şekliyle g�rebilsinler.

İkinci olarak, ve bizce daha rahatsız edici olan şey şu ki bu �elişkili g�r�şler hayvan hareketi gruplarından kaynaklanmakta. FDA istatistiklerine g�re her yıl insan t�ketimi y�z�nden 10 milyardan fazla hayvan �l�yor. Her g�n her saniye 300den fazla hayvan �l�yor demek bu. Ve istatistikler sadece gıda ama�lı t�ketilen hayvanları g�z �n�ne alıyor. Bu istatistiklere k�rk �iftliklerindeki, dirikesim laboratuarlarındaki, sirklerde ve rodeolardaki hayvanları da katarsak bu sayı �oğalıyor. Barınaklardan �ld�r�len hayvanları saymıyoruz bile�

Bu hayvanların hayatı i�in m�cadele etmek yerine, taktikler �zerine uzun uzun tartışmayı seven insanlar var aramızda. Saatlerce acaba hangisini yapsak, bunun artı ve eksileri nelerdir diye saatlerce tartışan insanlar var. Acaba m�lke zarar vermek ge�erli bir taktik midir? Yoksa kundaklama �ok mu aşırı bir şey? Bu konuşmalar doğrudur kendi dairenizde doğrudur, ama kafeslerde, b�lmelerde �l�mlerini bekleyen hayvanların bekleme l�ksleri yok. Eyleme ihtiya�ları var onların, hem de hemen şimdi ihtiya�ları var.

ALF basın ofisiyle nasıl bağlantı kuruyor?

ALF h�creleri anonim bildiriler aracılığıyla iletişim kuruyor. Bunlar ya emille g�nderiliyor ya da posta kutumuza atılıyor.

Sizce ALF neden �nemli?

Alf �nemli; ��nk� hayat kurtarıyor. Ger�ekten bu kadar basit. Bir kuruluşun y�zlerce g�n�ll� bulup da yıllarca onların zamanını ve milyonlarca doları tavuk kafesleri birka� cm genişlesin diye yasalar ge�sin diye uğraşması işin bir y�n�. Diğer taraftan 6-7 kişiyle fabrika �iftliği basılabilir y�zlerce hayvan kurtarılabilir, binlercesi de kurtarılabilir. İki �� kişilik takımlar halinde vizon �iftlikleri basılabilir, 6 ile 10 bin arasında hayvan barındıran bu yerlerden hayvanlar serbest bırakılabilir, ve bunu yapması 4 saat bile s�rmez. Duvarları yıkmanın, ara� gere�lere verilen zararların maliyetini de ekleyin, işte o �iftliğe verilen zarar giderek artmış oluyor. G�venlik �nlemlerinin artırılmasını, artmış sigorta giderlerini d�ş�n�n, bu baskıya �ok fazla �iftlik dayanamaz, iş kapanır ve bir daha hayvan �ld�rmezler.

ALF ile bağlantınızdan dolayı rahatsız edildiğiniz oluyor mu?

Basın Ofisiyle alakalı hi� kimsenin ALF ile doğrudan bağlantısı yoktur. Bizim işimiz bize yollanan bildirileri yayımlamak ve medyanın sorularına cevap vermektir. Bundan başka Fbı�ın ciddi bir baskısıyla karşı karşıyayız, ��nk� yerlatı hareketine ait bir grubun g�r�nen y�zleriyiz biz. Birka� �rnek vermek gerekirse, ge�mişte basın s�zc�leri takip eidlmiştir, telefonları dinlenmiştir, evleri basılmıştır, bilgisayarlarına ve diğer eşyalarına da el konulmuştur.

Eğer FDA genetik olarak modifiye edilmiş hayvanların kullanılmasını onaylarsa daha fazla hayvanın acı �ektiğine mi tanık olacağız?

Bunu s�ylemek i�in �ok erken hen�z.Dirikesim ve tarım end�strilerinin klonlanmaış ve genetik olarak modifiye edilmiş hayvanlar i�in ne d�ş�nd�ğ�n� bilmiyoruz ama ge�mişte yaptıklarına bakarak kesinlikle �ok korkun� olacağını s�yleyebiliriz.

İnsanlar hayvanlara yardım etmek istiyorlarsa nasıl dahil olabilirler?

Yapılması gereken ilk şey vegan bir hayat tarzını se�mek olur. Hem hayvan hakları eylemcisi olup hem de et yemek ya da hayvanları giymek ciddiye alınmanıza engel olur.

İnsanların katılabileceği eylemlerin sonu yok. Yaşadığınız yere g�re d�ş�n�rsek orada da muhakkak gruplar bulunmaktadır. İnternette arama yaparak yerel gruplara ulaşabilirsiniz, bazı toplantılara katılarak genel mesajla lgili neler hissettiğinize bakabilir ve oradan da gerekirse devam edebilirsiniz. Eğer �evrenizde sizinle aynı fikirleri paylaşan hi�bir grup yoksa kendi kendinize de birşeyler yapmaktan �ekinmeyin.

Tarihsel olarak, doğrudan eyleme katılmak isteyen insanlar kendileri gibi d�ş�nen insanlarla bir araya gelerek eylemler yapmışlardır. Herkes hangi t�rden eylemler yapılması gerektiğine kendisi karar verebilir, ne zaman başlanması ve hayvanların daha ne kadar beklemesi gerektiğine kendisi karar verebilir.

ALF �oğunlukla saldırgan taktikler kullanmakla eleştiriliyor. Sizce şiddet ve saldırganlığın protesto bi�imleri olarak kullanılması gereken zamanlar var mıdır?

Eğer soykırımdan kurtulmuş birisine Auschwitz�i kurtarmak i�in saldırgan taktiklerin kullanılmasını yanlış bulduğunuzu s�yleseydiniz acaba size nasıl bir tepki verirdi? Belki mektup kampanyası gibi daha farklı taktikler ya da kapıların �n�nde mum yakmak gibi taktiklerin kullanılması gerektiğini s�yleseydiniz sizce bu fikrin sa�malığıan g�ler miydi bu insanlar? Yoksa b�yle birşeyi �nerdiğiniz i�in, hayatlarının sizin g�z�n�zde bu kadar anlamsız olduğu , değerli �mr�n�z� onlar i�in savaşmak yerine kibar olmakla ge�irdiğiniz i�in suratınıza mı t�k�r�rlerdi?

10 milyar hayvan �l�yor her yıl. Ve bu sayı giderek artıyor. Eğer yapılması gereken bir eleştiri vara, o da hayvan �zg�rl�ğ� hareketinin bir b�t�n olarak yeterince saldırgan olmadığıdır.

Bunun değişip değişmemesi gerektiğini zaman g�sterecek.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com