Visitor:
About ALF > Worldwide Actions > Turkey
Radikal K�le Karşıtlığı Manifestosu: Her Ne Şekilde Olursa Olsun Total �zg�rl�k


Turkish translation

Manifesto for Radical Abolitionism: Total Liberation by Any Means Necessary
Dr. Steven Best

Radikal K�le Karşıtlığı Manifestosu: Her Ne Şekilde Olursa Olsun Total �zg�rl�k

13Kasım 2009

Steve Best

I.
Hayvanları Savunma Hareketi artık ya �leceği ya da yapması gerekeni yapacağı bir d�n�m noktasında bulunuyor. 1980lerin başlarında yeni bir hayvan hakları hareketi potansiyelleriyle dopdolu bir bi�imde parıldıyordu; birka� sene i�erisinde bu ışık yozlaşma, oport�nizm ve b�rokrasinin samimi bir değişim vaadinin i�ini boşalttığı bir şekil aldı. Evrim ge�irdik�e PETA ve diğer gruplar, HSUS (ABD İnsancıl Topluluğu)�na �zenerek dev şirket canavarları ve ana akım makinelerine d�n�şt�ler. Taviz verir bir şekilde hayvan hakları grupları s�r�p giden hayvan kırımını yok etmek yerine onu d�zenlemek amacıyla s�m�r� end�strileriyle beraber �alıştılar.

�rneğin son on yıl i�erisinde PETA McDonalds�ı, Burger King�i ve KFC�yi kafes boyutlarını b�y�tmek ve �daha az zul�m i�eren ve daha fazla kazan� sağlayan� kesim metodları uygulamaları konusunda zorladı, aynı anda HSUS yoğun şekilde �insancıl et� ve �kafesten elde edilmeyen yumurtalar� konusunda kampanyalar yapıyordu. Bu gruplar nihai anlamda s�m�renlerin �ıkarlarına hizmet edip genel anlamda kapitalist prensipleri baş tacı ediyordu. Ancak 1980lerde PETA�nın ciddi bir kuruluş olarak başlayıp ALF�i savunmaya devam etmesine rağmen HSUS 1954�teki kuruluşundan bu yana b�rokratik bir refah�ı grup olmuştur ve taviz vermeden ALF�i kınamaya devam edip vejetaryenliğe bile destek vermekten uzak durarak et�il k�lt�r� y�celtmektedir.

End�stride ya da hayvanları savunma kamplarında hala ş�pheleri olan vardır diye HSUS Başkanı ve CEO�su Wayne Pacelle�in 2009 Temmuz�unda Agritalk radyo�daki bir r�portajda s�ylediklerini yazmam gerek. Pacelle r�portajda resmen �zel hayatında vegan olduğu i�in �z�r dileyerek etin, dirikesimin, avcılığın, hayvanat bah�elerinin ve sirk end�strilerinin HSUS�tan korkmalarını gerektirecek hi�bir sebep olmadığını; ��nk� ama�larının bu kurum ve kuruluşların �alışmalarını sona erdirmek değil sadece �hayvanlara karşı nezaket ve merhamet�g�stermeyi savunmak olduğunu s�yledi.


II.

B�rokratik �refah�ılığın� bu sefil reformistliği ve oport�nistliğine doğrudan bir tepki olarak, hayvanları savunmayı hedefleyen yeni bir hareket doğdu; ama bu hareket refah�ılığın değil, hayvan hakları m�cadelesinin altını �iziyordu; d�zenlemeler yerine hayvan k�leciliğinin tamamen sona erdirilmesini talep ediyordu; �insancıl� bir şekilde elde edilmiş hayvan �r�nlerinin değil, veganizmin altını �iziyordu. Belli bir dereceye kadar bu yeni k�lelik karşıtı hareket Rutgers �niversitesi Hukuk profes�r� Gary Francione�ın �alışmalarıyla tanımlanıp şekil almıştır. 1990lardan itibaren Francione hayvan hakları terimini kullanıp refah�ı politikalar g�den yeni refah�ıların sahtekarlığını ifşa etti. Francione�a g�re bu politikalar tutarsız olup hak kavramının i�ini boşaltır; her ne şekilde olursa olsun �refah�ılık�, end�strilerin yararına �alışır; refah�ılık, t�rc�l�ğ� ve hayvanların korkun� s�m�r� sistemleri i�erisindeki durumunu ortadan kaldırmaktansa bu durumu daha da k�t� bir hale sokar.

Francione şirket reformizminden kaynaklı hoşnutsuzluğa bir şekil verdi, ayrıca giderek b�y�yen bir vegan k�lelik karşıtı hareketin kıvılcımını ateşledi. Daha doğrusu, aslında Donald Watson tarafından 1944 yılında başlatılan ve ABD ve İngiltere�deki vegan topluluklar tarafından s�rd�r�len bir vegan hareketine yeniden hayat verdi. Bu toplumlar Watson�ın veganizmle alakalı geniş ve politik vizyonuna sahip �ıktılar, Watson i�in veganizm sadece bir beslenme bi�imi değildi, hayvanların s�m�r�s�ne dayalı k�lelik sisteminin tamamen kaldırılmasına dair etik , politik ve ger�ekten de b�t�n baskı sistemlerinin ortadan kaldırılmasına y�nelik bir adanmaydı. Francione eski pasifist Jainizm ile Watson�ın vegan bakış a�ısını birleştirdi, b�ylece hayvan hakları felsefesi sistematik olarak ilk kez 1983 yılında Tom Regan tarafından geliştirildi, Regan pasifist vegan k�lelik karşıtlığını matriksine bu etkileri de karıştırmış oldu.

Francione, veganizmi kendisi icat etmiş gibi davranıyor, ve Roger Yates gibi yalakalar hakiki bir hayvan hakları hareketinin aslında 1996�da Francione�ın eserinin giderek artan etkisiyle başladığını s�yl�yorlar. Ancak Francione daha �ok Watson�ın orijinal �ğretilerine geri d�n�p gıda se�imleriyle hayvanlarla alakalı ahlaki bağlantıları birbirine bağlayan etik bir vizyondan uzak, b�t�n baskı ve s�m�r� �eşitlerine karşı �alışmak uğrunda tutarlı bir politik bağlılıktan mahrum bir tavır ortaya koymuştur. T�rc�l�ğe y�nelik k�lelik karşıtı yaklaşımlar on dokuzuncu y�zyılda feminist dirikesim karşıtlarıyla başladı, Watson ve yavaş yavaş ortaya �ıkan vegan topluluklar g��lenip 1960lardan g�n�m�ze dek İngiltere�de s�ren av sabote hareketleriyle canlılık kazanırken 1976 yılında Ronnie Lee, ALF�i kurduğu zaman tarihi anlamda b�y�k bir ilerleme kaydetmiş oldu.

Francione refah�ılığa dair kuvvetli bir eleştiri ortaya koyup hayvan hakları felsefesini yeni bir seviyeye y�kseltirken bir yandan da kendisinin politik bir vizyondan mahrum, insan n�fusunun %1�inden bile az bir kitle tarafından desteklenen bir hareketin marjinal konumunu ileriye g�t�rebilecek bir kabiliyetten uzak olduğunu da kanıtlamıştır. Francione�ın dini, alakasız ve apolitik indirgemeleri a�ısından vegan k�lelik karşıtlığı hala kapitalizm ve dominant ideolojiler tarafından s�rd�r�len elit, beyaz , Avrupa merkezli t�ketimci bir hayat tarzı olarak kalmaktadır. Dahasıi Francione bir �eşit cemaat gibi Franciombeların oluşmasına sebep oldu, bu kişiler fundamentalist, sıkı, kavgaya d�şk�n , hem Allah�a hem şeytana ibadet eden, efendilerine ve onun d�şmanca tavırlarına k�le gibi bağlanmış kişilerdir, bu kişilerin kendilerini eleştirenlere tepkisi son derece serttir.


III.
Francione ve m�ritleri bir doktrin ve dogma dansında bir araya gelmiş durumda. Hristiyan k�ktendinciler gibi Francione ve takip�ileri diğer insanlar hata yaparken kendilerinin Hakikat�e sahip olduğunu d�ş�n�yor. Francione�ın s�ylediği gibi ger�ekten başka hi�bir �alternatif� yoktur, sadece yıkım ve kaos vardır, tek istisna da kendilerindeki kanuna itaat, barış�ıl eğitim ve kurumlar �zerinde bireylere ve t�ketim alışkanlıklarına odaklanma durumu ve k�resel kapitalizmden kaynaklanan �retim zorunluluklarıdır. Onlar i�in d�nya siyah beyazdır, cevaplar kesin ve kat�idir, ve kompleksite � ya/ya da� şeklinde bi�im almış olup �hem/hem de� diyalektik mantığıyla elde edilmekten uzaktır.

Pasifist gruba g�re ekonomik sabotaj gibi militan doğrudan eylem(MDE) taktikleri DAİMA yanlıştır ve ASLA bir etkiye sahip değildir. Kendilerini kompleksiteleri ve spesifik durumları analiz etme uğraşısından uzak tutan Franciombelar olası bir �hakikat�e tutunur ve bunu mekanik anlamda meydana gelmiş ya da gelecek her eyleme uygularlar. Tarih konusundaki cehaletleri ancak mental esneklikten uzak olmalarıyla eşleşebilir. 30 seneden fazladır, d�nya �apında bir d�zineden fazla �lkede, sayısı bilinmeyen binlerce eylemde sabotajcılar ve �zg�rl�k��ler esaret altındaki y�zbinlerce hayvanı �zg�rl�ğ�ne kavuşturdular; bir �ok hayvan �reticisinin, k�rk �iftliklerinin ve dirikesimcinin işini sonsuza dek kapattılar; ve bir �ok insanı hayvan s�m�r�s� dışında iş yapmaları konusunda ikna ettiler, bu arada d�nyanın her yerinden insana hayvan �zg�rl�ğ� hareketine katılmaları konusunda ilham kaynağı oldular.

B�t�n bu olup biten şeylere rağmen Franciombelar yapılan işlerde hi�bir kıymet ya da kazan� g�rm�yor, sadece zarar g�rm�ş m�lklerin onarılması ve b�t�n �zg�rl�klerine kavuşturulmuş hayvanların yerine yenilerinin gelmesini d�ş�nebiliyorlar. Bu bazı durumlar i�in ge�erli olabilir, ama bir �ok operasyonun ışığında bakıldığında bunun yanlış bir iddia olduğunu g�r�yoruz; hayvanların yerine yenileri gelse ve m�lkler yeniden inşa edilse de, giderek y�kselen sigorta bedelleri k���k ve orta halli işyerlerinin hayatta kalma şansını zayıflatıp zora sokuyor. Dogmatik pasifistler cehalet ve inkar perdesi arkasına saklanadursun, s�m�r�c�ler ALF eylemlerinin ne kadar etkili olduğunun canlı kanıtlarıdır.

Sabotaj taktiklerini �şiddet i�eriyor� diye damgalamak ve m�lklere yapılan saldırıları insanlara yapılan saldırılarla bir tutmak yoluyla Franciombelar FBI�ın ve şirket �devlet- medya kompleksinin gerici s�ylemini ve konumunu taklit ediyorlar. Gereksiz yere eğitimi illegal taktilerin (hatta a�ık kurtarmaların) karşısına koyuyorlar, sanki bu ikisi devrimci bir s�recin birbirini tamamlayan iki par�ası değil de tamamen birbirine zıt iki olaymış gibi.

Kapitalizm, baskı bi�imlerinin benzerliği ve ortak hareket etme politikalarıyla alakalı �ne s�rd�ğ� fikirlere rağmen Francione sonu�ta basit, tek konu odaklı bir veganizm m�dafaası yapıyor ve bunu yaparken beyaz, zengin, imtiyaz sahibi ve Batılı bir kitleye hitap ediyor, b�yle bir durumda farklı ırktan, iş�i sınıfı ailelerinden, yoksullardan, �in�den ya da Hindistan�dan-d�nyanın en n�fusu kalabalık �lkeleri olup Batı tipi beslenme alışkanlıklarına hızlı bir ge�iş yaşıyorlar- s�z etmiyor bile.

Francione bu sebeple on dokuzuncu y�zyılın başlarında hayvanları koruma hareketindeki eylemcilere yapışıp kalan elitist, sınıf�ı ve ırk�ı stigmaları yeniden �retiyor ve dahası veganizmi ve hayvan haklarını ilerici hareketlerden ve toplumsal akıştan ayırıyor. Zulm�n, s�m�r�n�n ve ideolojik hegemonyanın, Batı d�alizmlerine saplanıp kalmış �retim/t�ketim, bireysel/toplumsal, psikolojik/kurumsal gibi yanlış zıtlıkların yapısal teorisini kuramayarak, kapitalizmin mantığını ve k�resel yapısını, sorumluluğu ve su�u bireysel t�keticilerin omuzlarına y�kleyerek temize �ıkarmaktadır.

Elbette insanların kişisel hayatlarını değiştirmek i�in sorumluluk alması gerekiyor, mesela vegan olmak i�in ekolojik ve etik zorunluluğa katılmak bunun bir yolu. Ancak politik ve pedagojik olarak aynı anda vatandaşların hayatlarında �ok b�y�k g�c� olan yapısal g��leri idrak etmesi ve yumuşatılmış ekonomik ve politik kurumların etik ve toplumsal değişimi �ğrenmeleri, �ğretmeleri i�in �nemli engeller ortaya koyma bi�imlerini de anlaması gerekiyor. Psikolojik ve etik değişimler, demokratik ve ekolojik k�lt�rler yaratmaya yarayacak b�y�k �l�ekli sosyal transformasyonlar oluşturmak i�in gerekli ama yeterli olmayan bir durumdur.

Liberal bireyciliğin kapitalist ideolojisini i�selleştirerek bu s�zde k�lelik karşıtı adam en banal ve en manasız bir reformculuğu savunuyor, bu durumda refah�ılığın t�rc� zulm�n zincirlerini kırmasına benzer bir şekilde bu tavır da sosyal ilişkilerdeki tahakk�m� değiştirmekte ancak bu kadar başarılı olabiliyor. Watson�ın form�l�n� daha ilerilere g�t�rmektense Francione her t�rden s�m�r� ve hiyerarşi karşısında bizlere zengin, etik bir politik idealin gerici ve i�i boş bir versiyonunu sunuyor.


IV.
Franciombelar sosyo-politik resimden kompleksiteyi, belirsizliği kaldırıyor ve fena halde dogma, kibir ve kabalık kokuyorlar. Francione�ın belirttiği sınırlar dışındaki her t�rden veganizme, hayvan hakları veya k�lelik karşıtlığına yanlış, gerici ve refah�ı g�z�yle bakıyorlar. Hareketteki diğer oluşumları �yeni refah�ı� diyerek tanımlıyorlar, aynen McCarhty d�neminde �kom�nist� kelimesini ve 11 Eyl�l�den sonra millliyet�ilerin �ter�rizm� kelimesini kullanarak kendilerine muhalif olanları damgalaması gibi.

Ger�ekten de McCarthy tarzında, illegal doğrudan eylemleri savunanların ya da a�ık eylemleri savunanların kendilerine y�nelttiği s�zde �l�m tehditlerinden sonra Francione manasız bir şekilde alarında pasifistlerin de bulunduğu bir �ok ismi s�zde ter�rist bir oluşumun i�inde olmakla itham etti. Dahası, Francione sanki o ulvi �ğretilerine karşı �ıkmak psikolojik anlamda sorunlu olmanın bir kanıtıymış gibi davranarak akil/akıl dışı ve rasyonel/irrasyonel gibi kaba dikotomilerin arasındaki ince �izgilerin anlamlarını unutmuş�asına herkese deli veya aklını kaybetmiş g�z�yle bakıyor.

Hiyerarşik hakimiyetin ve ekolojik krizin hakiki sebeplerini kavrayamadan, kurumlardan �ok bireyleri su�layarak Francione hayvanları ve gezegeni tehdit eden sorunların doğasını idrak etmekte başarısız olup hayata ge�irilebilecek taktikler ve potansiyel ��z�mler sunma anlamında da bir işe yaramıyor. B�ylece bizler de son derce muğlak ve liberal bir s�zde her derde deva olacak �vegan eğitim� anlayışıyla karşı karşıya kalıyoruz. G�r�n�şe g�re blog doldurup podcast yoluyla haberleşmek gibi �izgileri olan bu yaklaşımdan anladığımız şu: Francione ve takip�ileri politikadan bihaberler ve aslında eğitimle teori ve pratik bilgisinden de mahrum durumdalar-bu da vegan eğitim yoluyla toplumsal değişim yaratmayı ama�layanlar a�ısından sorun oluşturuyor. Bakış a�ıları, veganizmin bireysel aydınlanmaya yol a�ması ve b�ylece toplumsal d�n�ş�m sağlanmasında esas ara� ve kataliz�r g�revi g�rmesi sebebiyle tamamen bir sanrıdan ibarettir. Bu pasifistler Hristiyanlarınkine benzer bir inan� ile zayıf polemikleri ve �eğitim� �abalarıyla bir şekilde insanlığın y�reğini ve ruhunu etkileyeceğini, ve bunun sonucu olarak da toplumu bir b�t�n olarak değiştireceğini �mit ediyorlar. Ge�mek �zere olduğumuz eşikten habersiz bir şekilde hızlı ve sistemli ekolojik bir ��k�ş karşısında yavaş ve usul usul bir değişimi savunuyorlar.

K�resel ekolojik ve toplumsal krizler hızla artarken Francione g�n�m�z�n en hayati konularını g�rmezden geliyor- insan n�fusunun aşırı artışı, t�rlerin yok olması, ormanların yok olması, k�resel iklim değişikliği ve kapitalist ekonominin temelindeki s�rekli b�y�me mecburiyeti. Franciombeların kolektif �vegan devrimi� hal�sinasyonlarını desteklemek i�in kullandığı kaos modeli �inve Hindistan�da et t�ketiminin artması konusuna daha kolay uygulanabilir. Vegan olan her insana karşılık bu hızla end�strileşen �lkelerde, Brezilya ve G�ney Afrika gibi yerlerde bin et�il insan ortaya �ıkıyor. �zg�rl�klerine kavuşturulmuş hayvanların yerine �yenilerinin getirilmesi� konusunda Francione�ın g�sterdiği titizlik onların tek konu odaklı yaklaşımlarına uyuyor, her veganlığı se�en her insan i�in onlar sevinedursun bu bir kişi karşısında �l�yiyici orduları s�rekli b�y�yor.

Francione�ın yaklaşımı ger�eklikten uzak, kibirli ve biyolojik ��k�ş�n ve ekolojik felaketin �n�ne ge�ecek t�rden yoğun ve kompleks bir m�cadeleyle uğraşamayacak kadar konuyla alakasız bir yaklaşımdır. Pasifist vegan hayat tarzı da diğer bir �ıkmaz sokak ve i�i boş bir hayal olup kriz yaşayan gezegenimizin �n�nde duran b�y�k m�cadeleyle başa �ıkamayacak kadar yetersiz bir tavırdır. Belki bir zamanlar ilerici bir tavırdı ama Francione�ın yaklaşımı artık tamamen gerici bir yaklaşımdır. S�zde bir k�lelik karşıtlığı hareketi s�z konusu olup burjuva tipi bir veganizm ve hayat tarzı s�z konusudur. Tek boyutlu, tek konu odaklı, Avrupa merkezli, beyaz, elitist, t�ketim yanlısı ve kapitalist bir yapı olup veganların ve k�lelik karşıtlarının bundan hemen kurtulması gerekmektedir.

Franciombelar k�lelik karşıtlığını sahiplenip kendi vizyonlarını taşımayanları �refah�ılık �diye nitelerken kurduğumuz grup onların tarikat tipi teolojisinin kapılarını kapatırken d�ş�nmeye yeniden hayat vermeyi, sağduyuyu yeniden yapılandırmayı, veganizmi en geniş politik bağlamda konumlandırmayı ve devrimci değişikliklerin hayata ge�ebilmesi i�in olanakları yeniden değerlendirmeyi ama�lıyor. Bizim se�eneklerimiz HSUS�un �refah�ılığıyla� ya da Francione�ın s�zde k�lelik karşıtlığına ya da vegan hayat tarzıyla sınırlı değil. Tarihin ortaya koyduğu ve geleceğin de gereksindiği gibi başka yollar da mevcut.


V.
G�c�n� ve kuvvetini ondokuzuncu y�zyılda ABD�de (ve daha �nce İngiltere�de) ortaya �ıkan insan k�leliğine karşıt hareketten alan ve ona hayat veren, daha zengin ve radikal bir k�lelik karşıtlığı kavramına ihtiyacımız var. Franciombelar tarafından ortaya konan karikat�rlere ve taklitlere karşı savunduğumuz k�lelik karşıtlığı, ondokuzuncu y�zyılın ittifak politikaları, �oğulculuk ve radikalizmiyle aynı paralelde bulunuyor. Ancak nostaljiden ve zamanı ge�miş politik modellerden ka�ınmak i�in bu yaklaşım başka bazı �ağdaş teorilerden ve politik hareketlerden de g�� alıyor. Radikal bir toplumsal değişime ihtiyacımız olduğunu idrak edip t�rc�l�ğe, kapitalizme, devlete ve her t�rden tahakk�me karşı verilecek m�cadelenin aynı anda bir �ok cephede y�r�t�leceğini de anlıyoruz. Zulmedenlerin gizli �insancıllığı�na karşı merhamet duyup hayvan �zg�rl�ğ� hareketinin militan kanadını lanetleyen şirket yalakaları ve paralize olmuş pasifistler tarafından satılmış bir harekete yeniden hayat vermek istiyoruz. Burada bir stockholm sendorumu s�z konusu, pasifistler militan �zg�rl�k��leri lanetleyip yaftalarken zalimlerin insanlığına saygı duyuyorlar.

Hayvanlara karşı y�r�t�len t�rc� ve kolektif savaşı blog yazarak, broş�r dağıtarak, masa başı �alışması yaparak ve vegan yemek tarifleri kitaplarıyla durduramayız. Kapitalizm yıkıcıdır, ve arzu edilen değişim sadece ikna ve eğitim yoluyla asla gelmeyecektir, b�t�n d�nyayı yok eden yıkımın kurumları ve ajanlarından daha g��l� olmayan bir hareket olmadık�a da bu ger�ekleşmeyecektir. Radikal pedagoji kuramcısı Paulo Freire�nin belirttiği gibi eğitim ancak daha geniş ve �ok dişli bir m�cadele, direniş ve değişim hareketinin bir par�ası olabilir. B�ylece b�t�n �nceki devrimlerde olduğu gibi insanlar ve hayvanlar, �zg�rl�ğ�, zalimler bir anda ışığı g�rd�ğ� i�in değil, yeteri sayıda insan aydınlanıp iktidarın yapılarını yeni toplumsal d�zenlemeler ortaya �ıkana dek sarsmayı �ğrendiği zaman elde edecekler.

Karşı �ıktığımız şey sadece Francione�un g�r�şleri değil, aslında g�r�şlerinin bi�imi ve metodunun kendisi. Francione�ın d�alistik, �ya/ya da� mantığını �hem/hem de� diyalektik mantığıyla değiştirmedik�e, b�t�n yanlış ayrımları, dikotomileri ortadan kaldırmadık�a �zg�rl�k m�cadelesinde ilerleyemez ya da politik anlamda bu meseleye dahil olamayız. Bu y�zden t�rc� kapitalizmi zayıflatmak i�in eğitime ve ajitasyona, ana akım ve militan taktiklere, barış�ıl direnişlere, y�zleşmelere ve sabotaja, legal, illegal ara�lara ihtiyacımız var.

Daha az değil, daha fazla vegan eğitime ihtiyacımız var, bu eğitim Francoimbeların k�lelik karşıtlığını g�md�ğ� o beyaz imtiyazının korunaklı b�lgelerini darmadağın edip yoksullara, iş�i sınıflarına, i� şehirlere, daha az end�strileşmiş �lkelere ve en �nemlisi, n�fus patlaması yaşayan kriz işaretlerinin g�r�lmeye başlandığı �in ve Hindistan gibi �lkelere uzanabilmelidir. Francione�ın en inat�ı ve s�n�k yanlış fikirlerinden de olsa hayvanları �zg�rl�ğ�ne kavuşturmak i�in baskın yoluyla yer altı �alışmalarına katılan insanlar diğer hayvanları da �barınaklar�dan kurtarabilecek kişilerdir.

ALF ve ELF�i destekleyip ekonomik sabotajın �nemini savunurken ayrıca mal ve m�lke zarar vermenin daha geniş bir sosyal harekete teslim olması gereken k���k ve art�ı direniş ara�ları olduğunu da idrak etmiş durumdayız. Gene de bu eylem tarzı, kapitalist m�lk sistemine karşı �nemli ve bazen yegane direniş bi�imi olmaya devam ettiği gibi k�resel anlamda bug�ne dek hayal edilmemiş manada geniş ve kapsamlı ittifaklar oluşturmaya �alışırken destek g�rmeyi de hakediyor.

Durumumuzun merkezindeki bu �oğulcu ve bağlamcı yaklaşım vegan k�lelik karşıtlığının kısmi değerini ve ge�erliliğini i�ine �ekiyor; ama g�c�n� kaybetmemiş bir dogmatizm y�z�nden ve sırf eski kodlara ya da �topik ideallere uymuyor diye etkili taktiklerin reddedilmesi ancak zulm�n artmasına ve zulmedenlerin kendilerine karşı hayata ge�irilmiş bir direniş hareketinden korkmalarının manasız olduğunu d�ş�nmelerine yol a�ar. �oğulcu ve bağlamcı yaklaşım tek konu odaklı olma fetişizmini ortadan kaldırır, sınıf ve ırk imtiyazlarını ekonomik olarak dezavantajlı durumda bulunup politik anlamda marjinal kalmış kişilerle farklılık, dayanışma ve k�pr� oluşturmaya yarar. Ancak bu şekilde veganizmin ve hayvan haklarının kabul edilmesini ve sosyal �oğunluk tarafından saygı g�rmesini sağlayabiliriz; ancak diğer m�cadelelerle işbirliği yaparak devrimci potansiyel hayata ge�irilebilir.

Franciombelar tarafında savunulan t�ketimci ve �zel hayat tarzında ise veganizm insanların afyonudur, ve burada Murray Bookchin�in �anarşist hayat tarzı�na karşı geliştirdiği polemik Franciombelar ve diğer tarafından g�klere �ıkarılan buharlaşıp u�an o veganist hayat tarzına rahat�a uygulanabilir.

Bizler; 1-b�y�k baskı oluşturan doğrudan eylem taktiklerini, illegal baskınları, kurtarmaları ve sabotaj saldırılarını savunuyoruz, 2-kapitalizme akıl dışı, s�m�r�c� ve yıkıcı bir sistem olarak bakıp devleti uluslararası şirketlerin tahakk�m sisteminin askeri ve ekonomik �ıkarlarını geliştirmeye hizmet eden ve bu hedeflere karşı �ıkan her t�rden muhalefeti sindirme aracı olarak g�r�yoruz,3-bu k�lelik karşıtlığının farklı ezilme bi�imlerinin nasıl birbiriyle alakalı olduğunu a�ıklayan geniş ve eleştirel bir anlayışa sahip olduğuna, insan, hayvan ve d�nya �zg�rl�ğ�n�n birbirinden ayrılması m�mk�n olmayan projeler olarak g�rd�ğ�ne inanıyoruz, 4- ve b�ylece hiyerarşik tahakk�m sistemlerinin hepsini ortadan kaldırıp merkezileştirmenin ortadan kaldırılıp demokratikleşme s�re�lerinin yeniden yapılanması gibi ortak bir hedefi olan diğer hak, adalet ve �zg�rl�k hareketleriyle anti-kapitalist ittifak politikalarını savunuyoruz.


VI.
Bu grubu veganizme ve hayvan hakları meselesine burjuva liberalizmini aşan radikal bir sosyal yaklaşıma duyulan ihtiya� nedeniyle kuruyoruz; t�rc�l�ğ� ve diğer eski ve s�r�p gitmekte olan �nyargılar ve baskı bi�imlerini kınayan k�resel bir Sol�a duyulan ihtiya�la, tahakk�m sonrası d�nya g�r�şleri ve demokratik ve ekolojik toplumlara duyulan ihtiya�tan ; ve son olarak total �zg�rl�k ve devrimci değişimlere duyulan ihtiya�tan kuruyoruz.

Francione�ı Unutun

Hayvanların �zg�rl�ğ� konusunu insan ve d�nyanın kurtuluşu ile birleştirmek , kapitalist hegemonyayı alt edebilecek, antroposentrizmin, t�rc�l�ğ�n, ataerkilliğin, ırk�ılığın, sınıf ayrımının, devlet�iliğin, heteroseksizmin, engelli olmamanın ve hiyerarşik tahakk�m�n b�t�n diğer korkun� bi�iminden uzak bir şekilde toplumu yeniden kurmak i�in g��l� bir devrimci hareket oluşturmak zorundayız. İnsanlık bunu başaramayabilir, ama bu y�k�n altına girmek zorundayız. Artık �ya barbarlık ya devrim� gibi klasik bir se�enek s�z konusu değil, artık ya devrim ya da ekolojik ��k�ş ve kitlesel yokoluş s�z konusu.

İki amacımız var. �ncelikle, Francione�ın yaklaşımındaki �l�mc�l kusurları ifşa etmeyi ve onun apolitik, tek boyutlu ve tek konu odaklı k�lelik karşıtlığı anlayışına pozitif bir alternatif ortaya koymayı ama�lıyoruz. Bu yaklaşım Francione�ın aşırır pasifist yaklaşımının a�ık bıraktığı dogmatik ve yapmacık se�eneklerine zıt bir şekilde daha b�y�k bir a�ıklık, farklılık ve taktiklerde esneklik sağlıyor. Bu alternatif model daha zengin, �ok boyutlu ve daha fazla politik olduğu i�in diğer ilerici ve radikal davalar ve gruplarla ittifak politikaları oluşturmaya da a�ık bulunuyor.

İttifak politikalarını savunurken ortaklı noktalar oluşturmak ve işbirliği yapmak da hayati bir �nem kazanıyor. B�ylece ikinci ve olduk�a m�tevazi amacımız, total �zg�rl�k fikri ve h�manizmin sınırlarını aşıp b�t�n canlıları ve doğal d�nyayı kucaklayan yeni bir etik ve politika kurma etrafında d�n�nen yeni d�ş�nce bi�imleri ve m�cadele bi�imleri oluşturmaktır. �ncelikle vegan ve hayvan �zg�rl�ğ� topluluklarını insan �zg�rl�ğ� ve �evre toplulukları ile bir araya getirmek i�in iletişim kanalları oluşturmalıyız, bu da 21. Yy politikasını temsil ediyor. Bu �aba i�erisinde bu sitenin ve diğer olası sitelerin zengin bir bilgi birkimi ve değerli bir ortam yaratacağını �mit ediyoruz tartışma ve konuşmak i�in.

Bu toplulukların her birisinden herhangi bir kişiye ya da her insana ulaşıp bu hayati �neme sahip �abaya katkıda bulunmasını istiyoruz. A�ık�ası bu geniş d�ş�nce ve politika spektrumu her konuda fikir birliğine ulaşmayacak; ama kapitalizmin sosyal, canlı ve doğal d�nyalardaki yıkıcı etkileri ve barış, adalet, eşitlik, demokrasi, haklar, otonomi ve ekoloji gibi ortak hedefler gibi benzer noktalara ve ortaklaşa yaşanan meselelere odaklanmak daha �nemli.

�eviri: CemC

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com