Visitor:

About ALF > Worldwide Actions > Turkey > Turkish Translations of AR - FAQs

This is the translation of an article, but a shortened version of article published on North American Press office newsletter issue January, I guess. This article is also from www.hayvanozgurlugu.com

KÖLELİĞİN SONU, �ZG�RL�K, KURTULUŞ.PEK YAKINDA YAKININIZDAKİ BİR �İFTLİKTEGARY YOUROFSKY

11 eyl�l olaylarından sonra haftalarca medya haberleriyle alt�st olmuş durumdaydım. CNN; MSNBC, FOX_News, The Today Show, Peter Jennings, Dan Rather, Brian Williams. Haber �st�ne haber. G�r�nt� ardından g�r�nt�. �arpma anı. Ateş topu. Duman. Yıkılış. Yıkıntılar. Sıfır noktası. Panik. Cevap. Hayvan hakları �zerine konferanslar veren birisi olarak ve �lkenin en a�ık s�zl� hayvan hakları �zg�rl�k�ilerinden birisi olarak ben World Trade Center’daki ve Pentagon’daki her kurban i�in acı �ektiğimizi s�ylerken herhalde hareketin tamamı i�in bu s�zleri dile getirmiş oluyorum. Hayvan trajedisi kadar insan tajedisi i�in de yas tutuyoruz. Hayvan hakları eylemcilerinin insan karşıtı olduğu nosyonu rezil bir yalan.

Bizler diğer t�rler i�in eylemci olmayı se�iyoruz zira milyarlarca masum hayvan kitleler zerre kadar bir vicdan azabı hissetmeksizin �ld�r�l�yor. Bizler veganız ��nk� nefretin ve şiddetin g�nl�k t�ketim alışkanlıklarımız i�erisinde k�kten yok edilmesi gerektiğini idrak ediyoruz.

11 Eyl�l saldırılarından sonra insanlığa olan inancım yenilenmişti ge�ici bir s�re i�in de olsa; ��nk� birlik ruhunun, empati, merhamet ve sevginin coşup taştığını g�rm�şt�m. T�m d�nya k�t�l�ğ� kınıyordu, masum hayatların yok edilmesini kınıyordu. Bu zulm� yapanları bulmak i�in kurulan birlikte acaba yaşayan herhangi bir canlıyı �ld�rmenin de yanlış olduğunu anlayacak mıyız diye merak ettim. Kolektif bir merhamet dalgasıyla insanların eğlence, gıda, spor, ve araştırma ama�larıyla diğer canlılara reva g�rd�ğ� ter�r�n de sona ereceğini, en azından azalacağını �mit ettim.

Bir iyimserlik anında Amerika topraklarında dolaşan, ellerinde t�feklerle gezip her yıl masum 200 milyon hayvanı �ld�ren kamuflajlı avcının da t�feklerini fırlatıp atacağını �mit ettim.

Acaba dirikesim prosed�rlerinde yılda 50 milyon kedi k�pek, primat ve fare �ld�ren hayvan deneyleri yapan araştırmacılar bir aydınlanma anı yaşayacaklar mıydı? Yavru k�peklerin kedilerin, dağgelinciklerinin g�zlerini dikip acaba k�rl�k bu hayvanların beyinlerini etkiler mi diye merak eden araştırmacılar bu barbarlığa son verecekler miydi?

11 Eyl�l bombalamaları sonrasında Oregon B�lgesel Primat Araştırma Merkezi’ndeki araştırmacılar-ki bu insanlar primatlardan sperm elde etmek i�in onlara elektro şok uyguluyor- acaba meseleyi anlayacaklar mıydı? Elbette hayvan araştırmaları topluluğu tutuklanacak ve ter�rizmle su�lanacaktı. Ter�rist k�rk �iftliği sahipleri ve tuzak�ılar minklerişn boyunlarını kırdıkları, tilkileri anal yoldan elektrik verdikleri, �in�illara genital yolla elektrik verdikleri i�in, ve �elik tuzaklarla, bacak kapanlarla hayvanları yakaladıkları i�in hapse atılacak mıydı? İnsanlık artık hayvanların bizim yiyieceğimiz olmak istemediğini, giysi, eğlence, araştırmalar i�in kullanılmak istemediğini idrak edecek miydi? Nihayet İngilizce rahip William İnge’in eğer hayvanlar bir din kuracak olsaydı şeytanın insan şeklinde resmedileceğini s�ylediği s�zlerini anlayacak mıydık? Ve nihayetinde bu imajı değiştirmek i�in �abalayacak mıydık? Gandi’nin o �l�ms�z barış s�zleri ,”bir kuzunun hayatı bir insanın hayatından daha değersiz değildir”, Amerika’nın her okulunda s�ylenecek miydi?

Ama lanet olsun ki insanların hayvanlara olan tavrında hi�bir değişiklik olmadı. İnsan geleneklerinin rutin şiddet daha da fazla hasır altı edildi. İnsanların bu şiddete karşıtlığını ifade eden s�zleri beni daha da hasta etti beni ��nk� hepsi de ikiy�zl�yd� ve kandırıyordu.

Yazıklar olsun ki insanların insan olmayan canlılara olan nefreti o kadar k�t� , acı ve sabit ki bin adet tanrı olsa hi�bir şey yapamazdı. Kısa bir an i�in aslında gene de bir �mide kapılmadım değil. Haberciler, sivilelr, ve h�k�met s�rekli “ k�t�l�ğ� yok edeceğiz” diyordu. Ama ne yazık ki onlar kendi k�t�l�klerini rutin olarak s�rd�ren bir toplumun huzurunu bozan k�t� insanlardan s�z ediyorlarmış.

Her et�il varlık, hayatı boyunca 3000 kara ve deniz hayvanının �l�m�nden sorumludur. Yıllık olarak sadece ABD’de 10 milyarın �zerinde inek, domuz, tavuk, hindi ve diğer hayvan t�rleri toplama kamplarında yaşıyor. Patetik hayatlarının daha birinci senesinde �l�m evlerine yollanıyorlar ve orada da elleri bı�aklı ter�ristler tarafından �ld�r�l�yorlar, kanları akıtılıyor, v�cutları parampar�a ediliyor, b�t�n bunlar da genellikle hayvanların bilinci yerindeyken meydana geliyor. Ne yazık ki 11 Eyl�l olaylarının bunu değiştirmeyeceğini de �ğrendim.

Eğer insanlar ger�ekten ter�rizmi sona erdirmek istiyorlarsa, o halde buzdolaplarından hayvan etini �ıkarmalılar, kurşunlarını ��pe atmalılar, �niversitelerden dirikesim laboratuarlarını kapatmalarını istemeliler, k�rk salonlarının kapanmasını, sirklerin sadece insanlara �zg� olmasını istemeliler, rodeonun tamamen bitmesini sağlamalı ve hayvanları ter�r yerlerinden kurtaran ALF insanlarını desteklemeliler. Merhamet dolu bir d�nya isteyenler bu şaşırtıcı altruist insanlar i�in ancak �v�c� şeyler s�ylemeliler. Yoksa barış, medeniyet ve adalet �zerine s�ylenen her şey bug�ne dek varolmuş en ikiy�zl�ce retorikler olarak ortada kalakalacak.

Unutmayın, sırf bir eylem yasa dışı şeklinde sınıflandırılıyor diye o eylem ahlaken yanlış anlamına gelmez. Ve sırf bir eylem yasaldır diye o eylem işe yarar bir değişiklik yaratmak i�in var olan en iyi yoldur anlamına gelmiyor. Kanunlar �zg�r d�ş�nen, radikalbireyler tarafından her zaman �iğnenmiştir, bu insanlar ��r�m�ş, ayrımcı bir sistem i�erisinde ilerici değişiklikler yapamayacaklarını idrak etmişlerdir.

Nelson mandela, Rosa Parks, Martin Luther King Jr, Mohandas Gandi, Henry david Thoreau ve İsa rutin, radikal yasa �iğneyen insanlarda bazılarıydı, onlar adil olmayan yasalar sebebiyle defalarca hapse girmişlerdir. Bug�n onlara kahraman g�z�yle bakıyoruz, ama kendi d�nemlerinde kanuna karşı geldikleri d�ş�n�l�yordu, radikal ve hain oldukları d�ş�n�l�yordu. Radikal kelimesinin bug�n olumsuz bir anlamı var ama aslında Latince k�k anlamına gelen bir s�zc�k bu, ve radikallerin yaptığı da s�zde ��z�mlere bypass yaparak bir sorunun ger�ek k�k�ne inmektir. Herkes b�t�n toplumsal adalet eylemcilerinin zamanında radikal kabul edildiğini anlamalı. Ancak toplumsal adalet eylemcileri �ld�kten sonra ve toplum evrim ge�irmeye başlayıp eylemlerini kavradıktan sonra radikal etiketi y�celtilip kucaklanıyor. Ş�phesiz ALF eylemleri Harriet Tubman ve The Underground Railroad eylemlerine yakındır, bunlar da siyahların k�le sahiplerinin elinden kurtulmasını sağlamıştı. Aslında bir ALF atas�z�- bilinmeyen bir kişiden gelen bir s�z bu tabii- ş�yle s�yl�yor:” Eğer bizler g�nah işliyorsak, o halde Hitler’in �l�m kamplarının kapılarını yıkan askerler de �yleydi. Eğer bizler hırsızsak Underground Railroad �yeleri de �yleydi, onlar da G�ney’den k�leleri kurtardılar. Ve eğer bizler vandalsak, Buchanwald ve Auschwitz’in gaz odalarını sonsuza dek yok edenler de �yleydi.”

İnsanlar ALF baskınlarının iki amacı olduğunu bilmeli; esirleştirilmiş hayvanlara �zg�rl�k şansı tanımak ve m�mk�n olan en b�y�k ekonomik zararı vermek. Bir hareket olarak bizler hayvanlara işkence edip de onları �ld�renlerin, ondan �ıkar sağlayanların yalanlarına inandığımız, onların s�z dinleyip aklı selim davranacaklarına ve ahlaki ger�eği idrak edeceklerini sandığımız bu fantezi d�nyasında yaşamayı bırakmalıyız. �oğunluğu bunu yapmayacak ��nk�. Eğer yapsalardı şu anda bir hayvan �zg�rl�ğ� hareketi olmazdı ��nk� yaptıklarının zalimliliğini anlamış olurlardı ve �oktan vegan bir hayat tarzına ge�miş olurlardı.

Howard Lyman ve Don Barnes gibi bazı eylemcilerin eskiden hayvanları s�m�rd�ğ�n�n ama değiştiklerinin farkındayım. İşte bu y�zden �oğu aklını başına almayacak diyorum zaten. İnsanları eğitmeyin, aydınlatmayın demiyorum. Ama �oğu durumda s�m�r�c�lerin değişeceğini sanmak sadece fantezi kurmak oluyor. Bu s�m�r�y� yapanlar ancak başlarına ekonomik �ıkarlarını tehlikeye sokan şeyler geldiğinde, �evreleri zarar g�rd�ğ�nde s�z dinleyeceklerdir. Eğer işlerini onlar i�in işe yaramaz hale getirirsek hayvan krallığına karşı bu su�u işlemeyi bırakacaklar.

Unutmayın, hayvan �zg�rl�ğ� hareketinin başlangıcından beri bir eylem anında veya bir ekonomik sabotaj eylemi sırasında hi�bir insan yaralanmadı veya �ld�r�lmedi. Hayvanları �ld�ren şirketlrin ve medyanın propagandaları olan yalanları kabul etmekten vazge�meliyiz. ALF eylemcileri ter�rist değildir; hayatta kalmak i�in hayvanları �ld�renler ter�risttir. ALF eylemcileri su�lu değildir; hayvanları esaret altına alan, onlara işkence eden, onların v�cutlarını par�alayan insanlar su�ludur. Hayvanları �zg�rl�ğ�ne kavuşturan eylemciler hapse gitmemeli, hayvanları s�m�renler gitmeli. Ter�rizmi , ayrımcılığı, nefreti durdurmaya �alışmak bir su� olarak g�r�lmemeli.; bu bir cesaret ve merhamet eylemi ��nk�.

B�t�n hayvanlar b�t�n hissetme yeteneğine sahip calıların talep ettiği aynı şeyi arayan haklarından mahrum bırakılmış uluslardır: �ZG�RL�Ğ�N. Mal değiller. Nesne değiller. Meta değiller. D�nya ve d�nya �zerinde yaşayan varlıklar insana ait değil, her ne olursa olsun.Bu y�zden cansız varlıklar- mesela binalar ve makineler- hayvan �zg�rl�ğ� eylemi sırasında hasara uğradığında m�lke zarar vermek mazur g�r�l�r ��nk� bir hayvanın kendiliğinden var olan �zg�rl�k hakkı ekonoki zarar meselesini bir kenara atar, ve yaşayan varlıklara işkence etmek i�in var olan binalar da sonsuza dek yokedilmeyi hakediyorlar.

ALF’in geniş bir halk desteği almamasının bir sebebinin hayvanları s�m�renler ve medyanın �ıkarttığı yalanlar olduğuna inanıyorum. Ne yazık ki hayvanları �ld�renler ve onları destekleyenler hayvanların değil kendilerinin aslında bir kurban olduğuna insanları inandırmak i�in ellerinden ne geliyorsa yapacaklar. Hayvan �zg�rl�ğ�n�n nelere mal olduğu bilerek bu propaganda sistemi nasıl işliyor derseniz ş�yle bir �rnek verebilirim.

30 Mart 1997’de Blenheim/Ontario’daki Eberts K�rk �iftliği’ndeki minkleri kurtarmak i�in yapılan eylemde ben de vardım. 1542 adet minki kafeslerinden saldık, ama ardından hemen yakalandık. Medya k�rk end�strisinin iddia ettiği d�rt yalanı yazdı: 1) minkler soğuktan donarak �lm�şt� 2)minkler salındıkları gece a�lıktan �lm�şt�, 3)�zg�rl�k sonrası minkler soğuktan zat�rre olmuştu; 4) minkler yollarda arabaların altında kalarak �lm�şt�.

Ger�eklerse ş�yle:

1) Minklerin doğal k�rkleri onların soğuktan donmasını engeller, hele de Mart/Nisan ayları sırasında bu m�mk�n değil.

2) Bir minkin a�lıktan �lmesi i�in haftalar ge�mesi gerekiyor. Bir gecede olamaz. Aslında Ontario mink olayı sırasında bizimle olan yetkili isimler �zg�r bırakılan minklerin yakındaki bir tavuk �iftliğine saldırdığını s�yledi, bu da yalanı alenen ortaya �ıkarıyor. Tavuklara gelince, onlar i�in �zg�n�m. Ama d�şmanlık hissim hala devam ediyor ; ��nk� 250 milyon Amerikalı sırf et yeme bağımlılıkları sebebiyle yılda 9 milyar tavuk yiyor. Eğer insanlar minkleri esaret altına almasaydı, ALF mink �iftliklerine baskın yapmazdı.

Nadiren bazı insanlar minklerin kedi ve k�peklere saldırdığını s�yl�yor ama ben b�yle bir şeye tanık olmadım. Hayvan cesedi veya kemik par�alarına denk gelmedim, fotoğrafını g�rmedim.

Bu y�zden bunların da aslında ger�ek kurbanlar olan minklere ilgi g�sterilmesin alaka g�sterilmesin diye uydurulan yalanlardan olduğuna inanıyorum. Minkler bir kedi ve k�peğe saldırsa bile aynı şekilde kediler kuşlara k�pekler kedilere saldırıyor.Bu sadece iki noktanın altını �iziyor. Son y�z yıllık mink �ift�iliğinde bu hayvanlardan vahşilik geni yok edilememiştir. Binlerce yıldır devam eden kedi ve k�peğin evcilleştirilme s�recinde de bu hayvanlar hala vahşilik genlerine sahiptirler. Esaret altından yetiştirilmek bu hayvanların yabanda hayatta kalma şansını engellemiyor demektir bu.

90ların sonlarına doğru Illinois’deki Frye K�rk �iftliği’ne baskın d�zenlendi ve binlerce minke ka�maları i�in fırsat verildi. K�rk end�strisi hemen bir basın b�lteni yayımlayarak Fryes’ın minklerini ne kadar sevip �nemsediğini yazdı. Bu bildiride Fryes’ın rastgele bir mink se�erek onunla oynadığı yazılıyordu. Ancak aynı sene İngiltere’de 10.000 mink kurtarıldı. Bildiride bu olayın herkesin kedi k�epk ve tavuklarını koruması gerektiği ��nk� minklerin vahşi hayvanlar olduğu ve g�rd�ğ� herşeye saldıracağı yazıyordu. Illinois’deki minkler sevecen ve g�zel ama İngiltere’dekiler vahşi ve k�t�, �yle mi?

K�rk end�strisinin halkla ilişkiler b�l�m� ikiy�zl�l�kte ve ger�ek işlerini halktan saklamakta usta kişiler. K�rk end�strisinin yalan s�ylemeyi bile d�zg�n bir şekilde beceremediğini s�yleyebiliriz. Bu y�zden bir yalan diğerine sebep oluyor.

3) Minkler kafeste olmadıklarında doğrudan zat�rre olmaz veya stres altına girmezler. Hayat boyu kafeste tutulmanız strese ve nevroza yol a�ar. Kafeslerden kaynaklı stres ve nevrozun tedavisi ise �zg�rl�ğe kavuşmanızdır.

4) Sabahın ���nde s�z konusu yerde orman yolarında araba olmaz, olsa olsa k�rk �ift�ilerinin ve polislerin arabaları olur, onlar da ka�an minkleri yakalamaya �alışıyorlardır. Eğer geri �ekilip minklere izin verselerdi, kaza filan olmayacaktı.

K�rk end�strisi eğer insanlar minklerin, tilkilerin, �in�illaların �l�m�nde kullanılan 5 metodu bilselerdi kimsenin k�rk giymeyeceğini iyi biliyor. Anal yoldan elektrik vererel, genital yoldan elektrik vererek, gaz vererek, boyun kırarak, toksik kimyasal enjeksiyonlarla bu hayvanları �ld�rmek kelimenin ger�ek anlamıyla şeytani bir k�t�l�kt�r. Bu y�zden k�rk end�strisinin akıl hocaları bu hayvanların vahşi şekillerde �ld�r�lmelerine değil başka şeylere dikkat �ekmek i�in propagandaya başvuruyor, ve bu y�zden de �nyargılı medya da kendilerine verien bu bilgileri hi�bir eleştiri s�zgecinden ge�irmeden olduğu gibi yayınlıyor. End�stri ve medya hayvan �zg�rl�ğ� eylemlerini aptalca g�stermek i�in ve yapılan eylemleri iyilikten �ok zarar verir tarzda g�stermek i�in elele �alışıyor!

Fair Use Notice and Disclaimer
Send questions or comments about this web site to Ann Berlin, annxtberlin@gmail.com